Algemene voorwaarden


Animal’s Faith, Ankerkade 158b 6222 NM Maastricht. KvK-nummer 53564588

Artikel 1: Inschrijving cursus

1. De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van Animal’s Faith. Dit kan zowel

schriftelijk, mondeling als per internet (door het verzenden van een e-mail). Aanmelding is bindend

wanneer de cursist het cursusgeld heeft betaald (contant, per pin of door overschrijving naar de

bankrekening van Animal’s Faith. Betaling in termijnen is alleen mogelijk indien hierover voorafgaand

aan de start van de cursus contact is geweest met Animal’s Faith en door Animal’s faith goedkeuring

voor is gegeven. .

2. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan Animal’s Faith na herinnering en na het

verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn de cursist uitsluiten van deelname aan de

(resterende) lessen.

3. Alle kosten welke door Animal’s Faith moeten worden gemaakt om het door haar toekomende

cursusgeld te innen zullen worden verhaald op de cursist.

Artikel 2: Annulering door Animal’s Faith

1. Een cursus heeft een minimum aantal deelnemers nodig voordat doorgang plaatsvindt. Animal’s

Faith informeert de cursist uiterlijk 2 dagen voor de eerste cursusdag indien de cursus geannuleerd

wordt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan deze er van uit gaan dat deze doorgang vindt.

2. Alleen in geval van overmacht kan een cursus binnen 2 dagen voor aanvang worden geannuleerd.

Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk

van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle

voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

3. Bij annulering van een cursus doet Animal’s Faith een vervangend aanbod. Het is de cursist vrij dit

aanbod af te slaan.

4. In alle gevallen van annulering en indien de cursist het vervangend aanbod afslaat is Animal’s Faith

verplicht om de eventueel reeds betaalde cursusgelden te retourneren. Er wordt geen rente vergoed.

Artikel 3: Annulering van cursus en of les door de cursist

1. Indien een cursist de cursus annuleert, zijn de volgende bedragen aan de Animal’s Faith

verschuldigd:

 bij annulering langer dan 2 weken voor aanvang van de cursus is geen betaling verschuldigd,

eventueel reeds betaalde cursusgelden worden terugbetaald aan de cursist

 bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus of later: 100% van het cursusgeld.

2. Indien een cursist om wat voor reden dan ook niet kan deelnemen aan een van de lessen van de

cursus waarvoor is aangemeld, vindt er geen restitutie van het lesgeld voor betreffende les plaats.

Animal’s Faith is ook niet verplicht een vervangende les te geven. Restitutie van gemiste lessen vindt

evenmin plaats bij ziekte of vakantie van cursist dan wel bij ziekte, afstand doen of overlijden van de

hond.

 

3. Indien een cursist om wat voor reden dan ook tijdens een lopende cursus waarvoor de cursist zich

heeft aangemeld, cursusgeld heeft betaald en waaraan door cursist wordt deelgenomen besluit niet

meer deel te nemen, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats. Ook niet voor de nog komende

lessen.

Artikel 4: Uitsluiting van deelname

1. Indien Animal’s Faith op enig moment van mening is dat de cursus geen juiste keuze is, op grond

van gedrag dan wel gezondheid van de hond, kan Animal’s Faith de hond uitsluiten van verdere

deelname.

2. Indien de situatie in artikel 4, lid 1 van toepassing is, zal het cursusgeld – met uitzondering van de

genoten lessen – geretourneerd worden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van Animal’s Faith

1. Animal’s Faith is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van

niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken.

2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de Animal’s Faith op internet of andere

publicaties binden de Animal’s Faith niet.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de cursist

1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte

bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden

toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de

locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.

2. Animal’s Faith adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder

de standaard W.A. verzekering.

3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de

cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de

directie van de Animal’s Faith van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle

hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.